Zuivelfabriek De Graafstroom, Provincie Zuid Holland, Deltamilk, Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen Research hebben een droom: Toekomstbestendige landbouw, een oplossing voor bodemdaling, het herstellen van de biodiversiteit van het Groene Hart en een watersysteem dat bestand is tegen de te verwachten klimaatverandering. Dat alles, gecombineerd met economisch veerkrachtige boerenbedrijven, is het toekomstbeeld waar deze partners zich voor inzetten.

Onze droom

Om deze droom te realiseren hebben deze (kernteam)partners de Groene Cirkel ‘Kaas en bodemdaling’ opgericht om de problematiek van het Groene Hart samen aan te pakken. Bekijk in dit filmpje onze droom: Video

Hollandse landschappen

Het karakteristieke veenweidegebied werd eeuwen geleden al op doek gezet door Hollandse schilders om haar idyllische landschap. Een landschap zo kenmerkend voor de Nederlandse Delta, ontstaan door de boerengemeenschap die ooit de grond heeft ontgonnen. Zowel dit karakteristieke landschap als de boerengemeenschap staan momenteel voor grote uitdagingen. Het aantal boerenbedrijven neem gestaag  af evenals de biodiversiteit in het gebied. Om te kunnen blijven concurreren met andere gebieden is drooglegging van de veenweiden tot heden noodzakelijk. Deze ontwatering zorgt echter voor bodemdaling, met als effect een verminderde biodiversiteit en een hoge uitstoot van CO2 en andere stoffen die vrijkomt bij de afbraak van veen. 

Door samen te investeren in kruidenrijk grasland en nieuwe methoden van waterbeheer wordt de bodemdaling tegengegaan. Het karakteristieke landschap van het Groene Hart wordt behouden, inclusief karakteristieke koe in de wei. Door het kruidenrijk grasland ontstaat een gezonde weidemelk die wordt verwerkt tot hoogwaardige kaasproducten. 

Deze samenwerking is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Groene Cirkels

Groene Cirkels is een open netwerk waarin partners gelijkwaardig zijn, diversiteit wordt benut, belemmeringen worden weggenomen en gezamenlijk eigenaarschap ontstaat voor grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, versterking van biodiversiteit, hernieuwbare energie en hergebruik van reststoffen. Bij ons streven naar een duurzame samenleving zetten wij de natuur in als partner. Groene Cirkels is in 2013 ontstaan uit een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, HEINEKEN en Wageningen University & Research voor de ontwikkeling van een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en kennis voor een klimaatneutrale maatschappij. Kijk voor meer informatie op www.groenecirkels.nl.

Netwerken bouwen rond thema’s

Afzonderlijk hebben veel sectoren of partijen niet de instrumenten of de middelen om de gedroomde transitie te verwezenlijken. Groene Cirkels bouwt netwerken op rondom thema’s zoals energie, water, klimaat, logistiek, bodemdaling, bodemkwaliteit  en biodiversiteit. Over het algemeen is een multinational (of de keten eromheen) de katalysator voor de ontwikkelingen. Daarnaast sluiten andere bedrijven, overheden, ondernemers, kennisorganisaties en individuen aan. Partijen en coalities uit verschillende sectoren gaan met elkaar om de tafel en komen zo tot creatieve oplossingen waar alle partijen eigenaar van zijn.

Deze aanpak ontstond in samenwerking met HEINEKEN, Provincie Zuid Holland en Wageningen Environmental Research maar heeft zich inmiddels verspreid naar verschillende andere Groene Cirkel projecten. 

Lees ook  'Project Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling van start in het Groene Hart'.

Contactpersonen

Zuivelfabriek De Graafstroom, Louis Rippen, louis.rippen@degraafstroom.com, 06 1781 6655

Provincie Zuid-Holland, Natalie Manenschijn, ncm.manenschijn@pzh.nl, 06 5155 0375

Waterschap Rivierenland, Ton van der Putten, t.vander.putten@wsrl.nl, 06 2336 5725

Rabobank, Cees van den Bos, cees.van.den.bos@rabobank.nl, 06 1346 3415

DeltaMilk, Ad van Rees,  ad.vanrees@deltamilk.nl, 0184 641 689

Wageningen Research, Judith Westerink, judith.westerink@wur.nl, 06 1003 5397

 

(KERNTEAM)PARTNERS
DE GROENE CIRKEL

x


x


x


X

x

x

x

x

x

.

.

.

.

.

.

x

logo-EU-met-plattelandsontwikkeling